Privacy Verklaring

Kleur jouw leven

Kleur jouw leven, gevestigd aan de Deken van Miertstraat 10.7, 5461 JN te Veghel (hierna: Kleur jouw leven, www.kleurjouwleven.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die jij plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Kleur jouw leven is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intake formulier die gebruikt wordt bij de verschillende coach sessies en trajecten, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens die je actief verstrekt bij het maken van één of meer verschillende testen
 • Samenvattingen en rapportages die naar jou worden opgestuurd voorvloeiende uit gesprekken met jou.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Bankrekeningnummer
 • Bestellingen en betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Login gegevens (Voor klanten van de Amway webshop)
 • Registratie voor evenementen, cursussen, trainingen, coach sessies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@kleurjouwleven.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze producten, artikelen en aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten te kunnen leveren op het gebied van Persoonlijke Kracht Coaching, (product)advies, Encaustic & Art coaching®, training, consultancy, onderzoeken etc. met de bijbehorende samenvattingen en rapportages.

Kleur jouw leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kleur jouw leven neemt in sommige gevallen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Kleur jouw leven) tussen zit.

Kleur jouw leven gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Laposta en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in de mail je klikt. Hiermee zien we wat je belangstelling is. Op basis daarvan kunnen we je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kunnen we je vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

In de toekomst gebruiken we mogelijk ook Google Analytics voor het optimaliseren van onze website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruiken we je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

Het Persoonlijke Kracht Systeem voor de powertest om tot een rapportage over jou te komen. Het betreft online vragen die worden beantwoord. Dit rapport wordt gebruikt bij trainingen en coaching sessies.

Webshop op een beveiligd deel van de Amway website, te bereiken via www.amway.nl/user/rjoint10 volgens de voorwaarden van Amway.

Boekhoudprogramma Twinfield en in de toekomst mogelijk andere verwerkers van facturering gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleur jouw leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > voor de belasting.
 • Persoonlijke gegevens: Zo lang we jou nog zien als een potentiële klant of tot je verzoekt de gegevens te verwijderen > om nieuwe klanten te werven
 • Reacties op artikelen op de website: Zo lang de website in de lucht blijft en het artikel relevant is > Om nieuwe klanten te werven.
 • Inloggegevens: Zo lang je klant blijft voor de Amway producten en diensten > om te kunnen leveren en de dienst aan jou te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleur jouw leven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kleur jouw leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kleur jouw leven jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevensopslag (diensten van derden)

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe partijen alleen de noodzakelijke data verzamelen, gebruiken en openbaren die hen in staat stellen de diensten aan ons te verlenen zoals overeengekomen.

Echter, sommige van deze externe dienstverleners, zoals het verwerken van online betalingen, hebben hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die zij van ons nodig hebben om jouw transactie mogelijk te maken.

Voor deze aanbieders raden wij je aan hun privacy beleid te lezen, zodat je inzicht krijgt in de manier waarop jouw persoonlijke gegevens door deze aanbieders zullen worden behandeld.

Zodra je onze website verlaat of wordt doorgestuurd naar een website van derden, val je niet langer onder dit privacy beleid of gebruikersvoorwaarden van onze website.

Links: Wanneer je klikt op bepaalde links op onze website (bijvoorbeeld een bron van een artikel of toegang tot een evenement), is het mogelijk dat je op een externe website terecht komt. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en raden je in dat geval aan om hun privacy beleid te lezen, als je daar behoefte aan hebt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleur jouw leven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kleur jouw leven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen plaatsen

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-media bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleur jouw leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@kleurjouwleven.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Kleur jouw leven wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Kleur jouw leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@kleurjouwleven.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacy beleid op deze pagina en de website. Wijzigingen zullen op deze pagina aangegeven worden ten opzichte van de oorspronkelijke tekst, zodat je op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, en hoe onder welke omstandigheden we deze gebruiken.